Web Sitesi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar, duyuruları v.b. ikincil düzenleme ve uygulamalara (“Kanun veya KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Mecidiyeköy Vergi Dairesi’nde 5310320971 vergi kimlik numaralı ve Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Ihlamur Palas No:42/7 Şişli, İstanbul  adresinde mukim Ortodonti Uzmanı Bengi Kaya Mert (“Ortodontist”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve Kanun tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz, Klinik tarafından doğrudan sözlü, yazılı veya elektronik olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, Sağlık Bakanlığı, Sigorta Şirketleri veya bunların veri tabanından, yapılan görüşmelerden ve faaliyetler kapsamında kullanılan mobil uygulama ve yazılımlar vasıtasıyla; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Bu kapsamda aşağıda yazılı kişisel verileriniz; izleyen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK m.4’yer yer alan genel temel ilkelere uygun şekilde ve hukuki sebep eşleştirmesi ile işlenmektedir:

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK m.4 ile ön görülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak Ortodontist tarafından işlenecektir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e- posta,).

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, cüzdan seri no, kimlik fotokopisi, vergi no, uyruk verisi, imza).

Sağlık Verisi: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Kan grubu, medikal geçmiş, check-up sonucu, konsültasyon raporu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, kullandığı ilaçlar, diş filmleri, tıbbi değerler, tahlil sonuçları).

Finansal Verisi: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no).

Müşteri İşlem Verisi: Kişiye ait müşteri işlem verilerinin bulunduğu veri grubudur. (Fatura)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi: Kişiye ait görsel ve işitsel kayıtların bulunduğu veri grubudur. (Fotoğraf, video kaydı)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Kişisel Verileriniz; hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, medikal uygulamalar ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis ve tedavi süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yönetebilmek, hasta memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alabilmek, Uluslararası Sağlık Turizmi  kapsamındaki mevzuata uygun olarak yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, Sağlık Turizmi çerçevesinde gelen Sağlık Turisti hastaların/danışanların transfer, konaklama, tercüman hizmetlerini planlayabilmek, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, sunulan tıbbi hizmetler  hakkında 3. Kişileri bilgilendirebilmek, sağlık hizmetleri ile finansmanını planlayabilmek ve yönetebilmek, iş yeri güvenliğini sağlayabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek  amaçlarıyla, KVKK ‘a uygun olarak, Ortodontist tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • Teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulması için resmi kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri vb.)
 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
 • Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
 • Doğrudan dolaylı yurtiçi hissedarlarımız,
 • Danışmanlar,
 • Randevu hizmet sağlayıcılarına, mobil uygulama hizmet sağlayıcıları vb. hizmetlerin alındığı iş ortakları,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara
 • KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE VERİ SAHİBİ YAŞ SINIRI

KVKK kapsamında, hastalar/danışanlar en az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bizzat onay verebilecektir. Bu yaş sınırının altında olan hastaların/danışanların onaylarının kanuni temsilcileri tarafından verilmesi gerekmektedir.

Hastanın 18 yaşın altında olması veya herhangi bir şekilde hastadan bilgi alınamayacak olması hallerinde, hastanın veli, vasi veya yakının; ad, soyad ve imzası KVKK m.5/2/a-ç bentleri uyarınca kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanarak, hasta teşhis, tedavi süreçlerinin takibi, iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Klinik’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya https://www.bengikayamert.com/basvuru-formu adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Ihlamur Palas No:42/7 Şişli, İstanbul  adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi kullanarak bengikayamert@hs01.kep.tr  adresine iletebilirsiniz. Klinik, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Klinik tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Klinik tarafından reddedilecektir. 

Ortodonti Uzmanı Bengi Kaya Mert işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Hasta Ad Soyadı
Tarih
İmza

 

Hasta Yakını /Veli/Vasi

Ad  Soyadı

Tarih
İmza